Ansvarsforhold

Vilkår for anvendelse af ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside og herpå anførte oplysninger og programmel.

Enhver brug af oplysninger og tilhørende grafik og/eller programmel, der på ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside er stillet til rådighed, sker på brugerens eget ansvar.

Beregninger, indeholdt i eller resultat af beregninger, foretaget på ROCKWOOL B.V. / Rockpanel  hjemmeside, skal altid underkastes en omhyggelig, professionel vurdering før brug.

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til rigtigheden, anvendeligheden og egnetheden af afgivne oplysninger og/eller foretagne beregninger, fremkommet som følge af brug af hjemmesidens oplysninger og programmel, herunder fraskriver ROCKWOOL B.V. / Rockpanel sig ansvar som følge af fejl i programmel, utilsigtede virkninger på brugers anlæg, fejl i oplysninger og beregnede overslag samt i øvrigt ansvar for, i hvilke relationer oplysninger, grafik og programmel anvendes. ROCKWOOL B.V. / Rockpanel  ansvarsfraskrivelse gælder såvel direkte som indirekte skader, herunder bl.a. følgeskader, som måtte skyldes brug af oplysninger og/eller programmel.

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel er bl.a. - men ikke begrænset til - uden ansvar for:

- brugs-, data- eller driftstab, herunder hverken direkte eller indirekte som følge af brugen af programmel. Ej heller er ROCKWOOL B.V. / Rockpanel ansvarlig for eventuel overførsel af virus i forbindelse med benyttelsen af oplysninger og/eller programmel, uanset dette sker direkte med ROCKWOOL B.V. / Rockpanel medvirken og/eller ved tredjemands misbrug af ROCKWOOL B.V. / Rockpanel database/programmel,

- direkte eller indirekte skader i forbindelse med linkforbundne hjemmesider, herunder er ROCKWOOL B.V. / Rockpanel uden ansvar for henvisningen, indholdet, ændringer i og/eller på tredjemands hjemmesider og/eller opdateringer af linkforbundne hjemmesider. Links med henvisninger skal alene betragtes som en service fra ROCKWOOL B.V. / Rockpanel side, ROCKWOOL B.V. / Rockpanel påtager sig intet ansvar for anvendelse af linkforbundne hjemmesider.

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel påtager sig ingen ansvar for fejl og unøjagtigheder i oplysninger og/eller programmel, herunder ej heller for typografiske fejl. ROCKWOOL B.V. / Rockpanel forbeholder sig til enhver tid og med jævne mellemrum at foretage opdateringer og tilrettelser i hjemmesidens oplysninger og beregningsmoduler.

Ovenfor anførte ansvarsbegrænsninger er ikke udtømmende, idet ROCKWOOL B.V. / Rockpanel i videst mulige omfang efter dansk og international ret begrænser sit ansvar, således at brugen af oplysninger og programmel fra ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside i et og alt foregår på brugers eget ansvar og på brugers egen risiko.

Programmel, der benyttes på ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside er/kan være ophavsretligt beskyttet for ROCKWOOL B.V. / Rockpanel og/eller leverandører af programmel.

Kopiering, reproduktion og videredistribution af oplysninger, programmer eller nogen del heraf er forbudt i henhold til gældende lovgivning, og overtrædelse kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner. ROCKWOOL B.V. / Rockpanel forbeholder sig at retsforfølge misbrug og/eller uberettiget brug i videst mulige omfang.

De på ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside anførte oplysninger og brugte beregningsprogrammel er beskyttet af den til enhver tid gældende danske ophavsretslov og må alene benyttes af brugerne af ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside som vejledende oplysninger og overslagsberegningsmodeller. Brugere af ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside må ikke benytte oplysninger og programmel i erhvervsmæssigt øjemed, og enhver krænkelse heraf vil kunne retsforfølges af ROCKWOOL B.V. / Rockpanel og/eller leverandører af programmel til ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside.

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel hjemmeside er således alene udlagt på internettet med henblik på at formidle produktinformation, give mulighed for at foretage overslagsberegninger og for at styrke ROCKWOOL B.V. / Rockpanel markedsposition, så brugere kan skaffe sig information og foretage overslagsberegninger med henblik på foretagelse af køb via ROCKWOOL B.V. / Rockpanel forhandlernet og de mange professionelle, der arbejder med rådgivning inden for bygge- og anlægsbranchen.

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel

rockpanel